Wjazd cudzoziemców do Polski na imprezy mistrzowskie dozwolony!

Na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, możliwy jest wjazd cudzoziemców do Polski na międzynarodowe zawody sportowe rangi mistrzowskiej. Nie trzeba ubiegać się o specjalne pozwolenie od Straży Granicznej. Wystarczy ważny dokument podróży oraz ważny tytuł pobytowy (np. wiza) wraz z oficjalnym zaproszeniem wystawionym przez organizatora regat. Dotyczy to zawodników, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów.
*** ENGLISH VERSION BELOW***

Mamy nadzieję, że ten fakt zachęci zawodników z zagranicy do rejestracji na regaty międzynarodowe rozgrywane w ramach festiwalu żeglarskiego Volvo Gdynia Sailing Days, oraz na planowane na październik Mistrzostwa Europy klasy Laser w Gdańsku Górkach Zachodnich.

Wiemy że wielu krajowych zawodników i trenerów otrzymuje zapytania o wjazd do Polski od kolegów z zagranicy. Prosimy o przekazywanie tej informacji żeglarzom z Waszych klas, którzy dotąd mogli wahać się co do startu w mistrzostwach rozgrywanych w Polsce.

Prośby o zaproszenie na regaty mistrzowskie w Polsce należy przesyłać na adres: a.kuder@pya.org.pl.
Informacje niezbędne do zaproszenia:
• nazwa i adres reprezentowanej Federacji Żeglarskiej ;
• imiona, nazwiska i role pełnione przez osoby przyjeżdżające (np. zawodnik, trener itp.) ;
• datę urodzenia ;
• numery paszportów;
• datę wjazdu i wyjazdu i środek transportu .

Przypominamy, że rejestracji na regaty VGSD dokonać można pod adresem: https://events.pya.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany rozporządzenia:

Informujemy, iż dniu 12.08 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. W § 3 w ust. 2, który brzmi:

„1. Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejść granicznych:”

dodano pkt 16., który głosi:

"cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy". 

Oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie jest konieczne wystąpienie o zgodę straży granicznej na wjazd zawodników na terytorium Polski. Wystarczy ważny dokument podróży oraz ważny tytuł pobytowy (np. wiza) wraz z oficjalnym zaproszeniem wystawionym przez organizatora regat.

ENGLISH:


Entering Poland by foreigners allowed for international championships!

According to a recent amendment to border crossing regulation by Poland's Minister of the Interior and Administration, entering Poland is allowed for foreigners traveling for international sports competitions of the championship rank.

It is not necessary to apply for the consent of the border guards for the entry of competitors to the territory of Poland. A valid travel document and a valid residence permit (e.g. visa) together with an official invitation issued by the organizer of the regatta is sufficient. This applies to competitors, members of the training staff, doctors, physiotherapists,a or referees.

For an official invitation to sailing championships in Poland please email your details to: a.kuder@pya.org.pl.
Information for the invitation:
• name and address of the sailing federation you are representing;
• names, surnames and roles of all the people (sailors, coaches, supporters) coming to Poland; 
• all of your birthdates;
• Nnumbers of your passports;
• arrival and departure dates and the means of transportation.

We hope that this fact will encourage competitors from abroad to register for the international regatta held as part of the Volvo Gdynia Sailing Days festival and Laser European Championships planned for October in Gdańsk.

We would like to remind you that registration can be done at the address: https://events.pya.org.pl

More about regulations amendment:

Please be advised that on August 12, the Regulation of the Minister of the Interior and Administration of August 12, 2020, amending the Regulation of March 13, 2020 on the temporary suspension or restriction of border traffic at certain border crossing points, entered into force. In § 3 in paragraph 2, which reads:

„1. Traffic at border crossing points with the Federal Republic of Germany, the Czech Republic, the Republic of Lithuania, the Slovak Republic and at air and sea border crossing points shall be restricted from 15 March 2020 at 0.00 a.m. until further notice.

2. The restriction referred to in paragraph 1, consists in limiting passenger traffic at border crossings, in the direction of entry to the Republic of Poland, to the following categories of people crossing the state border at air and sea border crossings and crossing the state border by passenger cars at road border crossings:"

section 16 was added, which reads:

"foreigners whose arrival takes place in connection with the participation, as a competitor, member of the training staff, doctor, physiotherapist or referee, in international sports competitions of the championship rank organized on the territory of the Republic of Poland by an international sports federation operating in Olympic or Paralympic sports or other recognized by The International Olympic Committee or organized by an international sports organization with a continental range belonging to such a federation, as well as accredited journalists, after documenting to the Border Guard officer the fact of the competition, the date and nature of participation by a relevant letter issued by the organizer of the competition or certified by the Polish sports association competent in a given sport".

This means that as of today it is not necessary to apply for the consent of the border guards for the entry of competitors to the territory of Poland. A valid travel document and a valid residence permit (e.g. visa) together with an official invitation issued by the organizer of the regatta are sufficient.


Projekt VGSD 2020 otrzymał dofinansowanie od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.